نظریه جهانی شدن و جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقر العلوم قم

چکیده

جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل مهم ترین مقدمه برای ورود به عرصه تبلیغ بین الملل است. اما خود جریان شناسی فرهنگی بین الملل نیاز به طی مقدمات و آشنایی با وضع فرهنگی جهان و نظریات فرهنگی بین الملل دارد. جریان های فرهنگی همیشه بر مبنای مکاتب نظری و نظریه های فرهنگی شکل می گیرند و از اصول و مبانی آن ها پیروی می کنند. لذا لازم است این مبانی و نظریات مورد ارزیابی قرار گیرد و نقش آن ها در شکل گیری جریان های فرهنگ مشخص شود. بررسی تمام نظری های مؤثر در جریان شناسی فرهنگی بین الملل در این مقال نمی گنجد اما به جهت اهمیت نظریه  جهانی شدن، چیستی این نظریه و تأثیر آن در جریان شناسی فرهنگی مسأله اصلی این مقاله است. بنظر می رسد خاص گرایی فرهنگی، تحول فرهنگی، امپریالیسم فرهنگی و همگونی فرهنگی ناشی از جهانی شدن می تواند جریان های فرهنگی خاص و قابل توجهی را نیز شکل دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theory of globalization and cultural trends in the international arena

نویسنده [English]

  • Ahmad oliyayi
Ph.D. student of Culture and Communication University of Bagher-ol-ulum Qom

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural trends
  • international propaganda
  • Globalization
  • cultural theories
  • cultural transformation

 

1. افروغ، عماد. (1387). ما و جهانیشدن، تهران: سوره مهر.

2. آشوری، داریوش.(1380). تعریف ها و مفهوم فرهنگ، تهران: نشر آگه.

3. بیات، عبدالرسول و دیگران. (1386). فرهنگ واژهها، قم: اندیشه و فرهنگ اسلام.

4. جاسبی، عبدالله.(1381). کلیاتی پیرامون جهانیشدن، تهران: دفتر فرهنگ مقاومت.

5. جعفری، محمد رضا. (1379). فرهنگ نشر نو، تهران: نشر آگاه.

6. جهانبگلو، رامین. (1373). مفهوم فرهنگ در آیینه امروز، نشریه کیان، سال چهارم، خرداد73، مسلسل 19/34.

7. حجازی، محمدحسن.(1382). جهانیشدن و دین (مجموعه مقالات)، تهران: روزنه.

8. خسرو پناه، عبدالحسین.(1389).  جریان شناسی ضد فرهنگها، نشر تعلیم و تربیت اسلامی.

9. دهباشی، مهدی. (1390).  فرهنگ جامع اصطلاحات فلسفی ؛ نشر ریسمان.

10. راجرز، اورت.(1387). تاریخ تحلیلی علم ارتباطات، غلامرضا آذری، تهران: دانژه.

11. زاهدی مازندرانی، محمد جواد. (1388). نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار.

12. زورق، محمدحسن.(1386). ارتباطات و آگاهی، ‌تهران: انتشارات دانشکده صداو سیما.

13. ساروخانی، باقر.(1380). درآمدی بر دائرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان.

14. سریع‌القلم، محمود. (1384). ایران و جهانیشدن، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.

15. شجاعی زند، علیرضا.(1382). جهانیشدن و دین و متدها و چالشها (مجموعه مقالات)، قم: دبیرخانه دین‌پژوهان کشور.

16. صالحی امیری، رضا و محمدی، سعید. (1389).؛ دیپلماسی فرهنگی، تهران: ققنوس.

17. طالقانی، سیدعلی. (1382). ترمینولوژی جریان شناسی فرهنگی، نشریه حوزه، شماره 119.

18. عادل عبدالحمید علی.(1379) «جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 155،156.

19. گل‌محمدی، احمد. (1386). جهانیشدن، فرهنگ، هویت، تهران: نی.

20. گیدنز، آنتونی.(1377). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

21. گیدنز، آنتونی.(1377). پیامدهای مدرنیته، محسن ثلاثی، تهران: مرکز.

22. لزلی، جانسون.(1378). منتقدان فرهنگ، ترجمه ضیاء موحد، تهران: طرح نو.

23. مالک، محمد رضا. (1382). «جهانی شدن اقتصاد»، موسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر.

24. محکی، علی‌اصغر.(1380). رسانههای جهانگستر و روابط بینالملل، تهران: فصلنامه پژوهش و سنجش 25.

25. مرقاتی، سید طه.(1382). «جهانشمولی و جهانی سازی»، مجمع تقریب مذاهب اسلامی.

26. معلمی، حسن.(1380). نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه غرب، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

27. معین، محمد.(1389). فرهنگ فارسی، نشر بهزاد.

28. مهدی پور، فرشاد. (1393). گونه شناسی جریان شناسی های فکری- فرهنگی در ایران معاصر، فصلنامه دین و سیاست فرهنگی / شماره دوم.

29. نهاوندیان، محمد.(1383). ما و جهانیشدن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات زندگی.

30. واعظی، احمد.(1377) انسان از دیدگاه اسلام، تهران: سمت.

31. وثوقی، منصورو علی اکبر نیک‌خلق.(1377)، مبانی جامعهشناسی، تهران: خردمند.

32. وحد، مجید.(1386). جهانیشدن و دین فرصتها و چالشها، نشر بهینه.

33. هالینگ دیل، رجینالد.(1387). در تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران: انتشارات ققنوس.