آسیب‌ شناسی تهاجم فرهنگی و مهندسی هویت قومی، ملی و اسلامی در مقابله با آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه غیر انتفاعی شمس تبریزی خوی

2 کارشناس ارشد الهیات، آموزش و پرورش شهرستان خوی

چکیده

برخورد فرهنگی و تبادل اندیشه‌ها، از آغازین روزهای زندگی بشر وجود داشته است ولی برخوردی که اکنون روال پیدا کرده، موجبات رشد و تعالی را منجر نمی‌شود، بلکه نوع دیگری از استعمار و استثمار می‌باشد؛ چراکه تبادل جای خود را به تهاجم داده است. استعمارگران بهترین راه نفوذ در سایرکشورها را، استحاله درونی هویت آنها قرار داده‌اند. مقاله حاضر با مفهوم نمایی به تبیین جنگ نرم و نقد نظریه‌های بنیادین فرهنگ غربی و تأثیرآن، درجهت تقویت هویت قومی، ملی و دینی و آسیب‌شناسی این جریان ورود نموده و به راهکارهای مقابله و خنثی‌سازی در جهت تخفیف بحران‌ها وتعارضات هویتی در ایران اشاراتی رفته، تا با آسیب‌شناسی و با مهندسی فرهنگی اقوام و ادیان مواضعمان را برای پایداری ملی و دینی و مقابله با جنگ نرم تحکیم بخشیم. بـرای مقابله با این رویکرد، ایران که سردمدار جهان اسلام است، هوشیارانه باید همۀ عواملی راکه برمبنای وحدت ملی و اتحاد اسلامی و مقابله با تهاجمات و حفظ فرهنگ و معنویت اسلامی قومی و ملی است، به کار گیرد و اجازه ندهد تا تهدیدها و تهاجمات بیرونی ناتوی فرهنگی غربی بر نقاط ضعف درونی متمرکز شود. دراین راستا خدا محوری، خود باوری، اعتماد به نفس، ایجاد پیوند مستحکم میان اعتقادات، احکام و اخلاق که مورد تأکید اندیشمندانی چون: سید جمال‌الدین اسدآبادی، حضرت امام خمینی(ره) و استاد مطهری و مقام معظم رهبری چاره‌ساز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Cultural Invasion and Engineering of Ethnic, National and Islamic Identity in Confronting It

نویسندگان [English]

  • Reza Dehghani 1
  • Fatemeh keyvani 2
1 Ph.D. in jurisprudence and Islamic law, nonprofit university of Shams Tabrizi Khoy
2 Master of Theology, Education of Khoy
1. قرآن کریم.

2. احمدی، حمید.(1383). قومیت و قوم‌گرایی در ایران. چاپ چهارم. تهران: نشر نی.

3. اشرف، احمد.(1379). بحران هویت ملی و قومی درایران. چاپ اول. تهران: موسسۀتحقیقات.

4. اصغری، عبدالله.(1387). روشنگری. تهران: انتشارات معاونت فرهنگی نزسا.

5. الطایی، علی.(1382). معنویت قومی در ایران. تهران: نشر شادگان.

6. بارتلو.( 1991). دربارۀ تاریخ حماسۀ ملی ایران. ترجمۀ کیکاوس جهانداری. تهران: انتشارات اساطیر.

7. بدیع، برتران.(1376). فرهنگ و سیاست.ترجمۀ احمد نقیب‌زاده. تهران:  نشر داد گستر.

8. بشیریه، حسین.(1381). ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران. تهران: نشر شفق.

9. بنسون، نایجل.(1375). روانشناسی. ترجمۀ نورالدین رحمانیان. تهران: پردیس دانش.

10. بیگدلو، رضا.(1380). باستان‌گرایی در تاریخ معاصر ایران. تهران: نشرمرکز.

11. پانوف، میشل. (1368) .جامعه‌شناسی. بی‌جا: بی‌نا.

12. پیرنیا، حسن.(1342). تاریخ ایران باستان. جلد2. تهران: انتشارات کتاب‌های جیبی.

13. تمیمی آمِدی ، عبدالواحدبن محمّد. (1365). غُرر ‌الحکم و دُرر الکلم. ترجمه محمدعلی انصاری. تهران:  امام عصر(عج). 

14. جرالدو نولی.(1383). دربارۀ ایدۀ ایران. ترجمۀ احمد اشرف. تهران: انتشارات موسسۀ توسعۀ علوم انسانی.

15. چنکینز، ریچارد.(1381). هویت اجتماعی.ترجمه تورج یاراحمدی. تهران: انتشارات شیرازه.

16. حبیبی، حمید. (1387). ناتوی فرهنگی؛ مقاله چاپ شده در کتاب بصیرت سیاسی. چاپ دوم. انتشارات سازمان بسیج فرهنگیان.

17. ــــــــــــــ..(1382). جنگ روانی. قم:انتـشارات مجتمع آموزشی عالی شهید محلاتی.

18. خاکپور، بیژن.(1378). توقیف مطبوعات ایران در گذر زمان.تهران: نشر دادگستر.

19. خمینی، روح‌الله.(1361). صحیفۀ نور. جلد 15. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

20. خوبروی‌پاک، محمّد.(1380). نخبگان محلی، جهانی سازی و رویای فدرالیسم. تهران: انتشارات موسسۀ توسعۀ علوم انسانی.

21. دلاوری، ابوالفضل.(1383). شهر، هویت و سیاست در ایران معاصر. چاپ اول. تهران: انتشارات توسعۀ علوم انسانی.

22. دهخدا، علی‌اکبر.(1341). لغت‌نامۀ دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.

23. رجبی، محمّدحسن.(1377). زندگی‌نامه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ پنجم. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

24. رحیملو، سهیلا.(بی‌تا). «راهکارهای مناسب برای مقابله با تهاجم فرهنگی». نشریۀ فرهنگیان بسیجی. سال چهارم. شمارۀ 10.

25. زرین‌کوب، عبدالحسین.(1336). دو قرن سکوت. تهران: انتشارات امیرکبیر.

26. ستوده، هدایت الله.(1378). آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور ، تهران چاپ پنجم  .

27. شریعتی، علی.(1361). بازشناسی هویت ایرانی ـ اسلامی. تهران: چاپخش.

28. فرانسیس، استیونر سانداس.(1382). جنگ سرد فرهنگی؛ سامان سیا در عرصه فرهنگ و هنر. ترجمه بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب‌شناسی. تهران: انتشارات غرب‌شناسی.

29. قطب، محمّد.(1359). این سه نفر یهودی. ترجمه محمّد­علی عابدی. تهران: انتشارات دانشمند.

30. کاتم، ریچارد. (1371). ناسیونالیسم در ایران. ترجمۀ احمد تدین. تهران: انتشارات کویر.

31. کاستلز، مانوئل.(1380). عصر ارتباطات.جلد2. ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران: انتشارات طرح نو.

32. کهن، گوئل. (1363). تاریخ سانسور در مطبوعات ایران. جلد1. تهران: انتشارات آگاه.

33. مرتضویان، محمّدرضا.(1385). بینش بیست و هفت. قم: انتشارات نمای قم.

34. معینی‌علمداری، جهانگیر.(1383). هویت، تاریخ و روایت در ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات موسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.

35. نوید، مهدی.( 1374). فرهنگ و مقاومت فرهنگی. تهران:انتشارات فلق.

36. هانتینگتون، ساموئل.(1374). نظریه برخورد تمدن‌ها.ترجمۀ مجتبی امیری. تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی‌ بین‌الملل.

37. هلال، رضا.(1383 ). مسیح یهودی و فرجام جهان.ترجمۀ متین زعفرانی. چاپ دوم. تهران: انتشارات هلال.

38. یوردشاهیان، اسماعیل.(1380). تبارشناسی قومی و حیات ملی. تهران: انتشارات فرزان.