دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398 
7. العالم الإسلامی و تحدیات ثقافة العولمة

صفحه 169-190

محمد صادق حسین زاده؛ السید مصطفى زکی یحیى