تعداد مقالات: 34
1. جریان های فرهنگی و منازعات سیاسی در ترکیه معاصر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-34

محمّدهادی مدنی


2. Faith-Based Peacebuilding through Intercultural Dialogue

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-27

Mohsen Ghanbari


3. پژوهشی در بُعد زبانی و ادبی مرابطات اسلامی در دو سده اخیر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-39

ابوالفضل خوش منش


4. Droite et Gauche, des cultures aux religions: regard comparatif sur un portrait du couple Bien-Mal

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 249-278

هادی دولت آبادی


5. The Fascination of Cultural Hermeneutics: The Art of Understanding

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-42

Hamid Reza Yousefi


6. ساختار و مبانی روانشناسی «میان‌فرهنگیِ تعامل»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-56

حمیدرضا یوسفی


7. تأثیر زبان و عناصر زبانی بر تبادل فرهنگی ملل

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-63

محمد فولادی


9. An Overview on Globalization Issues in ELT by Cultural Settings towards Glocalization and Applying in Curriculum and Syllabus Design

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-62

Mohammad Mehdi Pirooz Mofrad؛ Hasan Soleimani؛ Abd-ol-Majid Tabatabaei Lotfi


10. گسترش فرهنگ اسلامی در جنوب شرقی اروپا (بالکان)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-80

سید ابوالحسن نواب؛ مهدی فرمانیان؛ محمّد قربانپور دلاور


11. بررسی رویکرد جریان های فرهنگی جهان اسلام در نظام بین الملل معاصر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-96

سید محمد ساداتی نژاد؛ وحید مصاحبی محمدی


12. Interactions entre la religion et la culture

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-330

امین الله زرگریان


13. The Negative Impact of Reductionism in Macro-cultural Activities

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-75

Zahra Montasseri؛ Mohammad Mahdi Montasseri


14. فرهنگ اسلامی و نقش آن در سیاست خارجی دولت اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-106

محمدعلی میرعلی؛ محمدعلی احمدی


15. بررسی تحلیلی ضرورت، فوائد و مزایای نظری و عملی دانش جریان شناسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-119

علی ابراهیم‌پور


16. Stratégies d'extension des activités culturo-religieuses sur la scène international

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-310

عبدالرئوف حنونی


17. Social Ethical Currents in Islam and Christianity for Global Peace

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-89

Mohammed Reza Dodhiya


18. هویت فکری، فرهنگی و اجتماعیِ جهان معاصر عرب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-133

حسن علی پور وحید


19. نظریه جهانی شدن و جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-168

احمد اولیایی


20. La Transmission des Idées Religieuses à travers l’Image: L’Etude d’une Rhétorique

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 217-228

نسرین فخری


21. La valorisation et la dévalorisation des langues: Un procès normal ou une crise omniprésente?

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-106

Rouhollah REZAPOUR


22. آسیب‌ شناسی تهاجم فرهنگی و مهندسی هویت قومی، ملی و اسلامی در مقابله با آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-165

رضا دهقانی؛ فاطمه کیوانی


24. The Strategies of Religio-cultural Activities’ spread in the International Scene

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-214

محمد علی سوادی


25. A Study of Cultural and Economic Challenges Based on the Attitude of Islam

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-68

سید وحید بهشتی